Careers

CAREER
OPPORTUNITY
Slider

IT Service Desk

ดำเนินการแก้ไข หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นรวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ

IT Support

ให้บริการสนับสนุน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ IT ต่างๆ ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

IT Help Desk

รับแจ้งปัญหา ผ่านช่องทางโทรศัพท์ , Email และช่องทางอื่นๆที่กำหนด

Application Support

ศึกษาและทำความเข้าใจ Application / Software ที่กำหนดใช้ในองค์กร เพื่อนำมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

System Engineer (วิศวกรระบบ)

การตรวจทานและเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบแก่ส่วนงานนำเสนอระบบ (pre-sale)

Internal Technician (ช่างบริการภายใน)

ซ่อมและแก้ไขปัญหาสินค้าและอุปกรณ์ ที่ส่งเข้ามาซ่อมที่บริษัท ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย

External Technician (ช่างภายนอก)

เข้าให้บริการบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ สถานที่ของลูกค้า ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย

Top