News & Activities

Image is not available
Image is not available
NEWS & ACTIVITIES
Slider

ABSS ร่วมบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยี IoT

ABSS ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล เพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน ให้หันมาออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

1 2 3
Top