About us

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
Advanced Business Solutions and Services Co., Ltd.
ABOUT US
เกี่ยวกับเรา
Slider
OUR
PHILOSOPHY
ปรัชญาในการบริหารองค์กร
Dedication to IT Solutions and
Services Excellence.
Slider
Image is not available

"เป็นผู้นำด้านการให้บริการอย่าง
มืออาชีพ และเป็นที่ปรึกษาในการ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบครบวงจร ทั้งภาครัฐและเอกชน
ด้วยมาตรฐานในระดับสากล"

วิสัยทัศน์
VISION
VALUES
 1. นำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยความ ทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ และก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ
 2. เสริมสร้างกระบวนการบริหาร และดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับคู่ค้า เพื่อแสวงหาโอกาสและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน
 4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ เสริมสร้างการเรียนรู้ และมอบโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ
พันธกิจ
MISSION
ค่านิยมหลัก
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

Accomplishment
มุ่งสู่เป้าหมาย
(Responsibility)
(Analyzing & Problem Solving)

Be passion
ด้วยใจที่มุ่งมั่น
(Eager to Learn)

Synergy
มีน้ำหนึงใจเดียวกัน
(Teamwork)

Service excellence
และบริการที่เป็นเลิศ
(Service Mind)
(Follow up)

Slider
พัฒนาการของบริษัท
OUR STORY
Salesforce / SAP
POWERED by
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2542

ก่อตั้งบริษัท โดยเป็นผู้แทนจำหน่าย เครื่องพิมพ์ เครื่องแสกนบาร์โค้ด จาก Zebra และ Motorola โดยมุ่งเน้นการบริการแบบครบวงจร
และการส่งมอบสินค้าที่มีคุถณภาพและทันสมัย
ในด้านการบำรุงรักษา บริษัทได้รับการแต่งตั้ง
จาก Zebra Technologies USA ให้เปิดบริการศูนย์ซ่อมและบริการที่มีมาตรฐานสากล
โดย พนักงานของบริษัทผ่านการฝึกอบรม และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต

Image is not available
2546

บริษัทฯ ได้ขยายสาขาแห่งแรกไปที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Image is not available
2556

บริษัทฯ ได้ทำการย้ายสำนักงานใหญ่ มาอยู่ที่ ตึก ABSS แห่งใหม่

Image is not available
2557

บริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปที่ อำเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และได้นำระบบ Call Center SAP Business ONE
เข้ามาใช้ภายในองค์กร

Image is not available
Image is not available
2558

ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเพื่อรองรับการขยายงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ล้ำสมัย และมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ


เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท


บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

Image is not available
Image is not available
2560

เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ บริษัทจึงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพต่างๆ ดังนี้
ISO/IEC 20000 : 2011
ISO/IEC 27001 : 2013

Image is not available
2561
Image is not available

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร พัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัย และการบริการที่เป็นเลิศ อันจะนำมาซึ่งความผูกพัน (Customer Engagement) ของลูกค้าสืบไป

Slider
พัฒนาการของบริษัท
OUR STORY
Service Now / Saleforce / SAP
POWERED by
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
2542

ก่อตั้งบริษัท โดยเป็นผู้แทนจำหน่าย เครื่องพิมพ์ เครื่องแสกนบาร์โค้ด จาก Zebra และ Motorola โดยมุ่งเน้นการบริการแบบครบวงจร
และการส่งมอบสินค้าที่มีคุถณภาพและทันสมัย
ในด้านการบำรุงรักษา บริษัทได้รับการแต่งตั้ง
จาก Zebra Technologies USA ให้เปิดบริการศูนย์ซ่อมและบริการที่มีมาตรฐานสากล
โดย พนักงานของบริษัทผ่านการฝึกอบรม และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิต

Image is not available
2546

บริษัทฯ ได้ขยายสาขาแห่งแรกไปที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Image is not available
2556

บริษัทฯ ได้ทำการย้ายสำนักงานใหญ่ มาอยู่ที่ ตึก ABSS แห่งใหม่

Image is not available
2557

บริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปที่ อำเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และได้นำระบบ Call Center SAP Business ONE
เข้ามาใช้ภายในองค์กร

Image is not available
Image is not available
2558

ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเพื่อรองรับการขยายงานด้านการเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ล้ำสมัย และมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศ

เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

Image is not available
Image is not available
2560

เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ บริษัทจึงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพต่างๆ ดังนี้
ISO/IEC 20000 : 2011
ISO/IEC 27001 : 2013

Image is not available
2561
Image is not available

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร พัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัย และการบริการที่เป็นเลิศ อันจะนำมาซึ่งความผูกพัน (Customer Engagement) ของลูกค้าสืบไป

Slider

QUALITY POLICY

นโยบายคุณภาพ

 

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ABSS) เป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก ผู้แทนจำหน่ายรายย่อยและผู้ให้บริการ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ มีความมุ่งมั่นในการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยจะรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพและบริการตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ISO 20000:2011 และ ISO 27001:2011

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้บุคลากรนำนโยบายคุณภาพและบริการไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของลูกค้า รวมถึงข้อกำหนดและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายที่มีคุณภาพและการให้บริการที่ตรงตามความต้องการและข้อตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
 2. ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงสร้างจิตสำนึกในงานที่รับผิดชอบเพื่อให้มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิผลในการให้บริการ

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายคุณภาพและบริการของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

"บริษัทฯ จะจำหน่าย จัดส่งสินค้า รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้อง ตรงตามเวลาที่ตกลงไว้ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลเสมอ"

CERTIFICATION

การรับรองมาตรฐาน

ระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้

เป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการบริหารคุณภาพขององค์กร เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ตรงต่อความต้องการ เหนือความคาดหวัง รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

OUR PARTNERS

พันธมิตร

Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า