IT Support

IT Support

IT Support 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : Philip Morris Trading (Thailand) Co. Ltd.,

ความรับผิดชอบหลัก

  • ให้บริการสนับสนุน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ IT ต่างๆ ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ให้บริการสนับสนุนระบบ Video Conference, Event ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
  • Install, Upgrade Hardware, Software ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • Update Inventory อุปกรณ์สารสนเทศด้าน Hardware, Software ให้ถูกต้อง ตามจริง
  • ดำเนินการ และบริหารจัดการในระบบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อ ประสานงานในการ รับ-ส่ง อุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อ ประสานงานในการส่งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศกับผู้ให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย, Spare Part และค่าบริการต่างๆ หรือรายงานต่างๆ
Top