Application Support

Application Support

Application Support 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบหลัก

 • ศึกษาและทำความเข้าใจ Application / Software ที่กำหนดใช้ในองค์กร เพื่อนำมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงาน Application / Software ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนด (SLA) และช่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาในเชิงป้องกัน รวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้ใช้งาน
 • ช่วยวิเคราะห์ระบบการทำงานของ Application / Software ที่จะนำเข้ามาใช้ในองค์กร หรือการยกเลิก / ปรับเปลี่ยน ระบบการทำงานที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และช่วยดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามที่ตั้งไว้
 • ติดตามและจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงาน โดยติดตามการแก้ไขปัญหาจากผู้จัดทำ หรือจากบริษัทเจ้าของ Application / Software

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา JAVA หรือ VB.Net หรือ PHP อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี (กรุณาระบุรายละเอียดให้ชัดเจนในใบสมัครงานหรือ CV เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา)
 • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล และภาษา SQL
 • หากมีความรู้ทางด้านธุรกิจ เช่น ระบบการขาย, ระบบบัญชี ที่เกี่ยวกับ Application / Software ต่าง ๆ เช่น SAP, Salesforce จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

 • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
 • มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

การทดสอบ

 • สอบข้อเขียน : แบบทดสอบทางด้านการเขียนโปรแกรม
 • สอบสัมภาษณ์ : จะแจ้งให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนทราบต่อไป
Top