DS4608

Barcode Scanner

Barcode Scanner หรือ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลที่อยู่ในบาร์โค้ด มีให้เลือกทั้งบาร์โค้ดแบบ 1D และบาร์โค้ด 2D ซึ่งปัจุบันมีการใช้งานทั่วไปในทุกการใช้งาน มีให้เลือกใช้ทั้งแบบมีสาย, ไร้สาย และทั้งการใช้งานแบบปกติและการใช้งานแบบถึกทน

Slider

DS4608

เพิ่มประสิทธิภาพร้านค้าด้วย นวตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีการสแกน สามารถสแกนบาร์โค้ดได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยความเร็วในการอ่านบาร์โค้ดพร้อมความสามารถในการอ่านจอมือถือ

INDUSTRY

Retail

USE FOR

  • Retail branch
  • Small warehouse
  • Paper work
  • Direct Mark Printed
Top