DS4608

Barcode Scanner
Slider

DS4608

เพิ่มประสิทธิภาพร้านค้าด้วย นวตกรรมใหม่ของเทคโนโลยีการสแกน สามารถสแกนบาร์โค้ดได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยความเร็วในการอ่านบาร์โค้ดพร้อมความสามารถในการอ่านจอมือถือ

INDUSTRY

Retail

USE FOR

  • Retail branch
  • Small warehouse
  • Paper work
  • Direct Mark Printed
Top