Sales Executive (พนักงานขาย)

Sales Executive (พนักงานขาย)

Sales Executive (พนักงานขาย) 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบหลัก

 • ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท
 • จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย
 • ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
 • ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
 • ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
 • สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด คอมพิเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มี
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • ความรู้เกี่ยวกับการขาย/ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
Top