IT Help Desk

IT Help Desk

IT Help Desk 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน :     Lotus สำนักงานใหญ่

ความรับผิดชอบหลัก

  • รับแจ้งปัญหา ผ่านช่องทางโทรศัพท์ , Email และช่องทางอื่นๆที่กำหนด
  • วิเคราะห์ปัญหา, จัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญของปัญหา และส่งงานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีเป็นปัญหาเร่งด่วน
  • แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่สามารถแก้ไขได้ พร้อมทั้งติดตามผลการแก้ไขปัญหาให้ผู้แจ้งเรื่องทราบเป็นระยะตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ กะกลางวัน เวลา 7.00 น.-19.00น. กะกลางคืน เวลา 19.00น.-07.00 น.
  • เวลาในการปฎิบัติงาน ทำงาน 3 วันหยุด 3 วันเปลี่ยนกะ ทุกๆ 1 เดือน
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน กระตือรือร้น ขยัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
Top