Internal Technician (ช่างบริการภายใน)

Internal Technician (ช่างบริการภายใน)

Internal Technician (ช่างบริการภายใน) 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบหลัก

  • ซ่อมและแก้ไขปัญหาสินค้าและอุปกรณ์ ที่ส่งเข้ามาซ่อมที่บริษัท ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
  • เบิกอะไหล่เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุง และคืนอะไหล่ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ดูแลและควบคุมการใช้อะไหล่ของแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ตรวจสอบคุณภาพ (QC) เครื่องที่ได้รับจากลูกค้าหรือช่างบริการภายนอก ก่อนส่งไปซ่อมยังบริษัทผู้ผลิต
  • แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่เสียให้ช่างภายนอกรับทราบ เพื่อนำไปแก้ไปและปฏิบัติ ป้องกันการเกิดปัญหากับอุปกรณ์ให้น้อยที่สุด
  • บันทึกข้อมูล รายงานผลของอุปกรณ์ที่ส่งมาซ่อม/การทำงานประจำวันแก่หัวหน้างานทุกวัน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิก,ไฟฟ้า หรืออื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีหรือผ่านการฝึกงานที่เกี่ยวข้องสาขาอิเล็คทรอนิกส์
  • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รักงานบริการ
Top