Installation Technician (เจ้าหน้าที่ติดระบบ)

Installation Technician (เจ้าหน้าที่ติดระบบ)

Installation Technician (เจ้าหน้าที่ติดระบบ) 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบหลัก

 • ติดตั้งและกำหนดคุณสมบัติ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
 • ดูแลและตรวจสอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง Hardware และ Software ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน
 • ติดตั้งอุปกรณ์หน้าไซด์งาน
 • จัดทำเอกสารงานติดตั้งให้สมบูรณ์
 • ประสานงานสื่อสารและช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาหน้างานให้สำเร็จลุล่วง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิก,ไฟฟ้า หรืออื่นๆ
 • มีความรู้ทางด้าน Hardware และ Software และระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีหรือผ่านการฝึกงานที่เกี่ยวข้องสาขาอิเล็คทรอนิกส์
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รักงานบริการ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
Top