External Technician (ช่างภายนอก)

External Technician (ช่างภายนอก)

External Technician (ช่างภายนอก) 1 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบหลัก

 • เข้าให้บริการบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ณ สถานที่ของลูกค้า ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้คำแนะนำการใช้งานแก่ลูกค้าหน้างาน
 • เบิกอะไหล่เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุง และคืนอะไหล่ในระยะเวลาที่กำหนด
 • รายงานผลการทำงานประจำวันแก่หัวหน้างานทุกวัน
 • รับผิดชอบทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครอง/รับผิดชอบ
 • ให้บริการลูกค้าได้ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนด ด้วยมาตรฐานการให้บริการของบริษัท
 • ให้ข้อเสนอแนะในการบริการแก่ลูกค้า
 • ดำเนินการให้ลูกค้าประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิก,ไฟฟ้า หรืออื่นๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีหรือผ่านการฝึกงานที่เกี่ยวข้องสาขาอิเล็คทรอนิกส์
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รักงานบริการ
 • สามารถ Stan by งานได้ 24 ชม.กรณีมีงานเร่งด่วน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
Top