Infrastructure Modernization

INFRASTRUCTURE MODERNIZATION
Image is not available
Slider

โอกาสในการได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่

INFRASTRUCTURE MODERNIZATION

SOLUTION

Server Consolidation and Virtualization Solution.

  • ลดภาระของฮาร์ดแวร์และค่าดำเนินการในการจำลองแต่ละเซิร์ฟเวอร์
  • ลดเวลาการจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์ใหม่
  • ลดเวลาการหยุดทำงาน ปรับปรุงความน่าเชื่อถือ สร้างความต่อเนื่องของธุรกิจด้วยระบบฟื้นตัวจากภัยพิบัติ
  • ส่งมอบงานบริการทาง IT ตามความต้องการ, ฮาร์ดแวร์เป็นอิสระ, ระบบปฏิบัติการ แอพพลิเคชั่นหรือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน

Backup solution.

การสำรองข้อมูลคือหนึ่งในด้านที่สำคัญแต่ถูกละเลยมากในวงการ IT การสำรองข้อมูลถือเป็นการคัดลอกไฟล์ที่สำคัญของคุณเพื่อที่จะนำมาฟื้นฟูอีกครั้งในกรณีที่ไฟล์ดั้งเดิมสูญหาย เสียหาย หรือโดนแรนซัมแวร์

Cloud Solution

คลาวด์เป็นมากกว่าเทคโนโลยี แต่คลาวด์คือกระบวนการทางวิศวกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้การส่งถ่ายข้อมูล IT ทำได้จากระยะไกล ทั้งยังสามารถปรับขนาดได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยพื้นที่

Network and Security Solution

เครือข่ายไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อ เมื่อคน, อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และอุปกรณ์ IoT เพิ่มมากขึ้น ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันภายในเครือข่ายขนาดใหญ่มากขึ้น ภัยคุกคามย่อมสร้างปัญหาที่ใหญ่ขึ้นตามขนาดของเครือข่าย

การรักษาความปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญของเครือข่ายที่ต้องได้รับการติดตาม ปละปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพราะในจังหวะที่ข้อมูลได้รับการส่งผ่านระหว่างอุปกรณ์ IT จะเป็นจังหวะที่ง่ายต่อการจู่โจม

Top