ABSS ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้พัฒนาโครงการระบบ

(ABSS) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้พัฒนาโครงการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุเสพติดแบบครบวงจร

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ (ABSS) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้พัฒนาโครงการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุเสพติดแบบครบวงจร “บริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ” (Smart Inventory) โดยโครงการมีหลักการและเหตุผลเพื่อปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการคลังวัตถุเสพติดทางการแพทย์ ที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฎิบัติเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยมีการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์โดยใช้เทคโนโลยีในการควบคุมอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบและติดตามอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ABSS) ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้พัฒนาโครงการระบบบริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุเสพติดแบบครบวงจร “บริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ” (Smart Inventory)

Top