abss

ABSS ร่วมสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ABSS ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม และพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่าสากล เพื่อให้นักกีฬาฟุตบอลเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน ให้หันมาออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

Top